<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 26 augustus 2020


HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1 - Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

Artikel 2 - Definities

HOOFDSTUK 2: ZOEKOPDRACHT

Artikel 3 - Totstandkoming van de Zoekopdracht

Artikel 4 - Inhoud van de Zoekopdracht

Artikel 5 - Verbod indienstneming Kandidaat

HOOFDSTUK 3: DETACHERING

Artikel 6 - Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering

Artikel 7 - Inhoud van de (Overeenkomst tot) Detachering

Artikel 8 - Voortgangsrapportages en urenverantwoording

Artikel 9 - Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid

Artikel 10 - Tewerkstelling in het buitenland

Artikel 11 - Geheimhouding en nadere afspraken met Gedetacheerde

Artikel 12 - Beëindiging van de (Overeenkomst tot) Detachering

Artikel 13 - Verbod indienstneming of overname Gedetacheerde

HOOFDSTUK 4: WERVING EN SELECTIE

Artikel 14 - Totstandkoming en inhoud van de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie

Artikel 15 - Vergoeding in kader van Werving en Selectie

HOOFDSTUK 5: BEMIDDELING ZZP’ERS

Artikel 16 - Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP

Artikel 17 - Inhoud van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP

Artikel 18 - Voortgangsrapportages en urenverantwoording

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

Artikel 20 - Beëindiging van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP

HOOFDSTUK 6: ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTVERLENING

Artikel 21 - Betaling

Artikel 22 - Opschorting, opzegging en ontbinding

Artikel 23 - Informatie, geheimhouding en Algemene Verordening Gegevensbescherming

Artikel 24 - Aansprakelijkheid

Artikel 25 - Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1 - Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap GeoExperts B.V. (KvK 73130729).

2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes, Zoekopdrachten aan en Overeenkomsten met GeoExperts, alsmede onderhandelingen met GeoExperts, hierna aan te duiden als “GeoExperts”.

3. Een Opdrachtgever, die eenmaal een Zoekopdracht heeft gegeven aan of een Overeenkomst is aangegaan met GeoExperts, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt geacht ook bij eventuele daarna aangegane onderhandelingen c.q. gegeven Zoekopdrachten en aangegane Overeenkomsten (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door GeoExperts van de hand gewezen.

5. Voor zover de Zoekopdracht of de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Zoekopdracht of Overeenkomst.

6. Indien GeoExperts op enig moment haar rechten uit de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht en/of de Overeenkomst niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

7. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk door GeoExperts en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

8. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht of de Overeenkomst nietig is, of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht of de Overeenkomst onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.

9. GeoExperts heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door GeoExperts geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Bemiddeling ZZP: de Overeenkomst waarbij GeoExperts een ZZP’er, in het kader van diens uitoefening van zijn bedrijf of de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om zelfstandig werkzaamheden te verrichten.

Detachering: de Overeenkomst waarbij GeoExperts een natuurlijke persoon ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.

Dienstverlening: de diensten aangeboden door GeoExperts, zoals Detachering, Werving en Selectie, Bemiddeling ZZP, doorlening, payroll, outplacement, consultancy, inclusief de werkzaamheden in het kader van de Zoekopdracht.

Gedetacheerde: de natuurlijke persoon die door GeoExperts in het kader van de (Overeenkomst tot) Detachering aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Gelieerde Vennootschap: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan Opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: vennootschappen behorende tot dezelfde groep c.q. hetzelfde concern als Opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van Opdrachtgever, alsmede andere partijen waarmee Opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan, dan wel waarmee Opdrachtgever gezamenlijk in een bouwcombinatie optreedt.

Kandidaat: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij GeoExperts (wordt of) is ingeschreven met het oog op het verrichten van werkzaamheden door tussenkomst van GeoExperts en haar Dienstverlening.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die een Zoekopdracht heeft gegeven GeoExperts, althans hiertoe voornemens is, of die een Overeenkomst met GeoExperts is aangegaan.

Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en GeoExperts waarin, al dan niet na een geslaagde Zoekopdracht door GeoExperts, wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort Dienstverlening, een Kandidaat werkzaamheden zal gaan verrichten voor Opdrachtgever.

Werving en Selectie: de Overeenkomst waarbij Opdrachtgever zich jegens GeoExperts verbindt om een door GeoExperts, in het kader van de Zoekopdracht, geworven en geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden, dus zonder tussenkomst van GeoExperts bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor Opdrachtgever te laten verrichten.

Zoekopdracht: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en GeoExperts tot het zoeken van Kandidaten in het kader van de Dienstverlening van GeoExperts. Het doel van de Zoekopdracht is de totstandkoming van een Overeenkomst.

ZZP’er: de Kandidaat die door tussenkomst van GeoExperts, op basis van een (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

HOOFDSTUK 2: ZOEKOPDRACHT

Artikel 3 - Totstandkoming van de Zoekopdracht

1. De Zoekopdracht tussen GeoExperts en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Zoekopdracht door GeoExperts aan Opdrachtgever. De bevestiging van GeoExperts wordt geacht de Zoekopdracht juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever GeoExperts binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk anders bericht.

2. De Zoekopdracht komt eveneens tot stand indien GeoExperts de uitvoering daarvan ter hand neemt, al dan niet in verband met het spoedeisende karakter van de te verrichten Dienstverlening. GeoExperts neemt onder andere de uitvoering van de Zoekopdracht ter hand zodra zij Kandidaten voorstelt c.q. voordraagt aan Opdrachtgever, een en ander ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dit gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van dit voorstellen c.q. voordragen.

3. Voor ieder beroep van Opdrachtgever op de Dienstverlening van GeoExperts zal een aparte Zoekopdracht tot stand komen. In de bijbehorende bevestiging zal worden omschreven wat de aard van de Dienstverlening van GeoExperts zal zijn.

4. Alle aanbiedingen/offertes van GeoExperts zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding/offerte kenbaar is gemaakt.

5. Toezeggingen, aanbiedingen, dan wel offertes van niet-leidinggevend personeel van GeoExperts binden haar niet, tenzij deze door (leidinggevend personeel van) GeoExperts schriftelijk zijn bevestigd.

6. Het is GeoExperts te allen tijde toegestaan om voor de uitvoering van een Zoekopdracht derden in te schakelen.

Artikel 4 - Inhoud van de Zoekopdracht

1. De Zoekopdracht strekt tot het zoeken van een Kandidaat door GeoExperts, in het kader van de Dienstverlening van GeoExperts en met het oog op de totstandkoming van een Overeenkomst tussen GeoExperts en Opdrachtgever.

2. GeoExperts verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken en voordragen van de Kandidaat.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder toestemming van Kandidaat.

Artikel 5 - Verbod indienstneming Kandidaat

1. Wanneer GeoExperts in het kader van de Zoekopdracht (een) Kandida(a)t(en) aan Opdrachtgever voorstelt c.q. bij Opdrachtgever aandraagt, heeft te gelden dat het Opdrachtgever en aan hem Gelieerde Vennootschappen niet is toegestaan om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met of op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door deze Kandida(a)t(en), ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie.

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ongeacht of de natuurlijke persoon met wie een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige overeenkomst is aangegaan op het moment daarvan nog kwalificeert als Kandidaat in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien meer dan 12 maanden zijn verstreken nadat Kandidaat is voorgesteld. De termijn van 12 maanden vangt aan op het moment dat tussen GeoExperts of Kandidaat en Opdrachtgever, voor het laatst contact is geweest in het kader van de Zoekopdracht.

3. Opdrachtgever is bij overtreding van het bepaalde in dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door GeoExperts en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van EUR 15.000,-. Deze bepaling laat de mogelijkheid voor GeoExperts om schadevergoeding te vorderen onverlet.

HOOFDSTUK 3: DETACHERING

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de (Overeenkomst tot) Detachering van Kandidaten van GeoExperts.

Artikel 6 - Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering

1. De (Overeenkomst tot) Detachering tussen GeoExperts en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de (Overeenkomst tot) Detachering door GeoExperts aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.

2. De (Overeenkomst tot) Detachering wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Detachering (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Kandidaat/Gedetacheerde blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de (Overeenkomst tot) Detachering.

Artikel 7 - Inhoud van de (Overeenkomst tot) Detachering

1. De (Overeenkomst tot) Detachering strekt tot de terbeschikkingstelling van Gedetacheerde aan Opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de noodzakelijke informatie over de persoon van Gedetacheerde, worden overeengekomen (en vastgelegd) in de (Overeenkomst tot) Detachering.

3. GeoExperts zal zich inspannen om Gedetacheerde, voor zover Opdrachtgever daartoe verzoekt, zorg te laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en instructies, voor zover dit redelijkerwijs van Gedetacheerde kan worden verlangd. Hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, geldt hierbij echter onverkort.

4. Het staat GeoExperts vrij iedere verhoging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of kostenvergoedingen volgend uit de een eventueel op GeoExperts van toepassing zijnde CAO dan wel volgend uit de CAO binnen de branche waarin Gedetacheerde werkzaam is, door te berekenen aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. GeoExperts heeft eveneens het recht om het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten.

5. GeoExperts is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven te indexeren.

Artikel 8 - Voortgangsrapportages en urenverantwoording

1. Gedetacheerde voert het aantal door hem of haar gewerkte (over)uren in het door GeoExperts met dit doel beschikbaar gestelde systeem. Deze voortgangsrapportages, ook wel werkbriefjes genoemd, worden onverwijld door Opdrachtgever geaccordeerd, waarna GeoExperts aan de hand van de invoer zal overgaan tot facturering aan Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages correct en tijdig door Gedetacheerde worden ingevoerd.

3. De door Gedetacheerde ingeleverde voortgangsrapportage heeft bindende werking jegens Opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

4. Indien de voortgangsrapportage onjuistheden bevat of indien de voortgangsrapportage niet (tijdig) door de bevoegde persoon bij Opdrachtgever is geaccordeerd, is dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan van GeoExperts en/of derden.

5. Indien Opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van Gedetacheerde te accorderen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - voortgangsrapportage aan GeoExperts verstrekt, heeft GeoExperts het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen, overeenkomstig de opgave van Gedetacheerde, dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van Gedetacheerde.

6. GeoExperts is te allen tijde gerechtigd om de aan haar ter beschikking gestelde voortgangsrapportages te betwisten. Opdrachtgever zal haar hiertoe op verzoek onverwijld inzage geven in haar administratie. Indien GeoExperts en Opdrachtgever naar aanleiding van de betwisting van een voortgangsrapportage door GeoExperts geen overeenstemming weten te bereiken, zal GeoExperts gerechtigd zijn om het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen.

Artikel 9 - Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever geldt als werkgever van Gedetacheerde in de zin van de Arbeidsomstandigenhedenwet en de daarmee samenhangende wet en regelgeving. Opdrachtgever verplicht zich om Gedetacheerde de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan Gedetacheerde te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat Gedetacheerde schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden.

2. GeoExperts sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd personenschade en vermogensschade, uit welke hoofde dan ook en in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd schade, die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden en waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de Gedetacheerde komt.

3. Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Nederland, heeft schade die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden tijdens of samenhangend met de dienstreis te gelden als schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, als bedoeld in het voorgaande lid.Opdrachtgever is gehouden terzake een adequate verzekering af te sluiten.

4. Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Europa, is Opdrachtgever gehouden om een adequate verzekering af te sluiten, die dekking geeft in gevallen waarin de Gedetacheerde schade lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, schade lijden, zulks in de ruimste zin des woords, tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of tijdens een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, dat deze schade op grond van Nederlands recht dan wel het toepasselijk recht van een andere staat niet voor rekening van de Gedetacheerde, dan wel hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, komt. Opdrachtgever is hiertoe gehouden omdat het voor GeoExperts niet mogelijk is om deze risico’s adequaat te verzekeren.

5. GeoExperts sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, die de Gedetacheerde door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever is gehouden GeoExperts nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, Gedetacheerde, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de Zoekopdracht of Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt GeoExperts alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.

7. GeoExperts draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door Gedetacheerde die Opdrachtgever of derden binden.

8. Het op Detachering toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in “artikel 24. Aansprakelijkheid” van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 - Tewerkstelling in het buitenland

1. Het is Opdrachtgever verboden een Gedetacheerde buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verzoeken of te verplichten naar een plaats buiten Nederland te gaan in verband met de werkzaamheden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GeoExperts.

2. Opdrachtgever dient Gedetacheerde op het eerste verzoek van GeoExperts onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren.

Artikel 11 - Geheimhouding en nadere afspraken met Gedetacheerde

1. Het staat Opdrachtgever vrij met Gedetacheerde geheimhouding ter zake van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever overeen te komen, mits dit schriftelijk gebeurt.

2. Het staat Opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met Gedetacheerde aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van Gedetacheerde in het kader van de (Overeenkomst tot) Detachering.

Artikel 12 - Beëindiging van de (Overeenkomst tot) Detachering

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de (Overeenkomst tot) Detachering heeft te gelden:

- dat Opdrachtgever Gedetacheerde, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de (Overeenkomst tot) Detachering;

- de (Overeenkomst tot) Detachering van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen GeoExperts en de Gedetacheerde eindigt, ongeacht de reden daarvan. GeoExperts is niet schadeplichtig. GeoExperts zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe (Overeenkomst tot) Detachering;

- indien de beëindiging het resultaat is van omstandigheden aangaande de persoon van Gedetacheerde, zal GeoExperts zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe (Overeenkomst tot) Detachering;

- indien de duur van de (Overeenkomst tot) Detachering afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project, of indien Opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Detachering binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, GeoExperts hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van GeoExperts die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

Artikel 13 - Verbod indienstneming of overname Gedetacheerde

1. Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen tijdens de (Overeenkomst tot) Detachering, daaronder begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Gedetacheerde, niet toegestaan om met Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. Opdrachtgever is bij overtreding van dit lid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door GeoExperts en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van EUR 15.000,-. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.

2. Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan GeoExperts toegestaan om, binnen twaalf maanden na afloop van de (Overeenkomst tot) Detachering, met Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de (Overeenkomst tot) Detachering en het aantal gewerkte uren en bedraagt 30% van het uurtarief vermenigvuldigd met het verschil tussen 2.000 uren en het aantal gewerkte uren. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen GeoExperts en Opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

3. Bij (Overeenkomst tot) Detachering kan afgeweken worden van het bepaalde in het vorige lid.

HOOFDSTUK 4: WERVING EN SELECTIE

Artikel 14 - Totstandkoming en inhoud van de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie

1. De (Overeenkomst tot) Werving en Selectie tussen GeoExperts en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie door GeoExperts aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.

2. De (Overeenkomst tot) Werving en Selectie wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Kandidaat blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie.

3. Door aanvaarding van (een Overeenkomst tot) Werving en Selectie verbindt Opdrachtgever zich ertoe een door GeoExperts, in het kader van de Zoekopdracht, geworven en geselecteerde Kandidaat, een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden voor Opdrachtgever te laten verrichten.

Artikel 15 - Vergoeding in kader van Werving en Selectie

1. Opdrachtgever zal de in de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie vermelde vergoeding aan GeoExperts verschuldigd zijn na totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie. Deze vergoeding geldt als beloning voor de werkzaamheden van GeoExperts gedurende de Zoekopdracht en bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever of de aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschap en Kandidaat.

HOOFDSTUK 5: BEMIDDELING ZZP’ERS

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP van Kandidaten van GeoExperts.

Artikel 16 - Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP

1. De (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP tussen GeoExperts en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP door GeoExperts aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.

2. De (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Kandidaat/ZZP’er blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP.

Artikel 17 - Inhoud van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP

1. De (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP strekt tot het verrichten van een opdracht voor Opdrachtgever door de ZZP’er, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, middels tussenkomst van GeoExperts.

2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP.

3. GeoExperts is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven te indexeren.

Artikel 18 - Voortgangsrapportages en urenverantwoording

1. Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, als tussen partijen een tarief per uur is overeengekomen. In dat geval geldt, dat waar in dat artikel staat “Gedetacheerde” moet worden gelezen “ZZP’er”.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

1. GeoExperts sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de ZZP’er door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever is gehouden GeoExperts nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, ZZP’er, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de Zoekopdracht of Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt GeoExperts alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.

3. Door een (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP aan te gaan, geven GeoExperts, de ZZP’er en Opdrachtgever uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met het gevolg dat GeoExperts noch Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de breedste zin des woords.

4. Indien GeoExperts, als gevolg van de wijze waarop Opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, geconfronteerd wordt met vorderingen van derden, daaronder - niet limitatief - begrepen de Belastingdienst en UWV WERKbedrijf, vrijwaart Opdrachtgever GeoExperts daarvoor. Opdrachtgever vergoedt GeoExperts alle met dergelijke vorderingen verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. Tevens is Opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek en onmiddellijk alle benodigde medewerking, daaronder niet limitatief begrepen het verstrekken van informatie en documenten, te verlenen bij het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

5. Indien zich een wijziging voordoet in de wijze waarop Opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, is Opdrachtgever verplicht dit binnen 3 dagen na de wijziging bij GeoExperts te melden.

6. Het op Bemiddeling ZZP toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in “artikel 24. Aansprakelijkheid” van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 20 - Beëindiging van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP heeft te gelden:

- dat Opdrachtgever ZZP’er, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP;

- de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen GeoExperts en de ZZP’er eindigt, ongeacht de reden daarvan. GeoExperts is niet schadeplichtig. GeoExperts zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen;

- indien de duur van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, GeoExperts hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren.

HOOFDSTUK 6: ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTVERLENING

Artikel 21 - Betaling

1. Opdrachtgever is gehouden om elke door GeoExperts ingediende factuur voor haar Dienstverlening te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

2. Uitsluitend betalingen aan GeoExperts, op het door GeoExperts aangegeven (bank/ giro)rekeningnummer, werken bevrijdend.

3. Indien een factuur van GeoExperts niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt Opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en zal deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd worden van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.

4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.

5. De datum van betaling is de datum waarop de bank op het door GeoExperts aangewezen rekeningnummer het tegoed crediteert of de datum waarop het verschuldigde bedrag contant door GeoExperts is ontvangen.

6. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij GeoExperts zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige ontvangst van de reclame door GeoExperts rust op Opdrachtgever. Na ommekomst van deze reclametermijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een reclame en de behandeling daarvan doet overigens niet af aan de betalingsverplichting, welke niet wordt opgeschort.

7. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van EUR 250,-.

Artikel 22 - Opschorting, opzegging en ontbinding

1. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en zijn (resterende) schulden aan GeoExperts zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:

a. Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan Opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;

b. beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na beslaglegging is opgeheven;

c. Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht en/of de Overeenkomst;

d. Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van GeoExperts binnen de overeengekomen termijn;

e. Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;

f. een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.

2. In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft GeoExperts het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:

- de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een Gedetacheerde (waaronder tevens freelancer c.q. doorlener) onmiddellijk terug te trekken, totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens GeoExperts is nagekomen;

- de Zoekopdracht of Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;

- volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat Opdrachtgever aan GeoExperts verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;

- alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een Zoekopdracht of Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verkrijgen.

3. Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om GeoExperts in staat te stellen om haar rechten onder de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht en/of de Overeenkomst uit te oefenen.

4. Behoudens gevallen als omschreven in het eerste lid, waarin de Zoekopdracht of Overeenkomst door GeoExperts mag worden ontbonden, eindigt een Zoekopdracht of Overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. GeoExperts en Opdrachtgever kunnen een Zoekopdracht of Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, doen eindigen. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De datum waarop het aangetekende schrijven wordt verzonden, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Indien tussentijdse opzegging niet mogelijk is of als een aangepaste opzegtermijn geldt, blijkt dit uit de Zoekopdracht of de Overeenkomst.

5. Een ontbinding of opzegging van de Zoekopdracht of Overeenkomst op grond van dit artikel door GeoExperts laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. GeoExperts zal ten gevolge van haar ontbinding of opzegging van de Zoekopdracht of Overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, zelfs niet indien zij de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.

Artikel 23 - Informatie, geheimhouding en Algemene Verordening Gegevensbescherming

1. Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door GeoExperts aan Opdrachtgever wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen, de Zoekopdracht of de Overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.

2. Monden de onderhandelingen niet uit in een Zoekopdracht of Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie en zal hij die nimmer verstrekken aan derden, in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door GeoExperts aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords, en dient op eerste verzoek doch binnen 4 weken na ontvangst alle informatie en alle gegevensdragers aan GeoExperts te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.

3. Opdrachtgever is gehouden de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door GeoExperts, in het kader van haar Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens.

4. Blijft Opdrachtgever in gebreke bij het bepaalde in de voorgaande leden, dan zal Opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete aan GeoExperts verschuldigd zijn van EUR 25.000,- voor iedere door GeoExperts geconstateerde overtreding, ongeacht het recht van GeoExperts om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 - Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er, ongeacht het soort Dienstverlening. GeoExperts accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.

2. GeoExperts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen personeelsleden van Opdrachtgever.

3. Indien GeoExperts op grond van de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht, de Overeenkomst en/of de wet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van GeoExperts wordt uitgekeerd.

4. Indien de verzekeraar van GeoExperts, om welke reden dan ook niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zoals, doch niet uitsluitend, indien de desbetreffende verzekering geen dekking biedt, of een toepasselijke verzekering ontbreekt, zal de aansprakelijkheid van GeoExperts in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Zoekopdracht of Overeenkomst. Hierbij geldt in alle gevallen een maximum aansprakelijkheid van EUR 100.000,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

5. GeoExperts is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens GeoExperts, behoudens opzet of grove schuld van GeoExperts bij de uitvoering van de Zoekopdracht of Overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid voor schade in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van GeoExperts en derden (zoals Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er) als door GeoExperts ingeschakeld bij de uitvoering van de Zoekopdracht of Overeenkomst, is volledig uitgesloten.

7. Opdrachtgever is gehouden GeoExperts nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, Kandidaat, Gedetacheerde en ZZP’er, alsmede hun nabestaanden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste in des woords, ontstaan door of in verband met de Zoekopdracht of Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt GeoExperts alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.

8. Het is GeoExperts te allen tijde toegestaan om haar vorderingen jegens Opdrachtgever te cederen.

9. Inlichtingen die door Opdrachtgever aan GeoExperts zijn verstrekt, daaronder begrepen informatie over de toepasselijke inlenersbeloning, zullen door GeoExperts als juist mogen worden aangemerkt. GeoExperts is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart GeoExperts nadrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade of boetes, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan of die zijn verbeurd omdat GeoExperts vertrouwd heeft op de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dienovereenkomstig heeft gehandeld.

Artikel 25 - Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

1. Op alle aanbiedingen, diensten, offertes, opdrachtbevestigingen, Zoekopdrachten en Overeenkomsten van en met GeoExperts is het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland. Indien de kantonrechter bevoegd is om kennis te nemen van het geschil, worden geschillen beslecht voor de Rechtbank Midden Nederland, kamer voor kantonzaken, locatie Arnhem.