<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Energietransitie

Waar GeoExperts energie geeft

De energietransitie wordt steeds concreter en zichtbaarder in onze leefomgeving.

  • Hoeveel ruimte is er beschikbaar voor bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens?
  • Hoe kunnen we meer te weten komen over de gevolgen van klimaatadaptatie, zoals hevige regenval en hitte?
  • Hoeveel levert duurzame energie op?
  • Hoe komen we als gemeente tot een gerichte procesaanpak?
  • De oplossing voor jouw wijk, dorp of gemeente hangt af van vele factoren.

De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Er is door de transitie veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag. Het grootste en bekendste probleem is de uitstoot van CO2, waardoor ons klimaat verandert. Het wordt overal op aarde warmer, de zeespiegel stijgt en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer. Door massaal over te stappen op duurzame (hernieuwbare) energie kunnen we de uitstoot van CO2 ver terugdringen en moet Nederland in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit vraagt veel van ons.

GeoExperts helpt daarbij. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen waar laagvliegroutes het plaatsen van windmolens onmogelijk maken, of waar de bestemmingsplannen en omgevingsvisies ruimte voor zonneparken bieden. 

De energietransitie heeft een enorme impact op de (inrichting van) de leefomgeving. Geo-Informatie speelt een bepalende rol in de uitwerking van scenario’s en het maken van keuzes in de veranderopgave. 

Wil je weten wat onze experts voor jullie kunnen betekenen?

Kennismaken?

Douwe Blanksma
Business Developer

E douwe.blanksma@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Werkvelden GeoExperts

Energietransitie

De energievoorziening en het gebruik op onze aarde moet structureel anders. Het inpassen van meer duurzame energiebronnen als alternatief voor fossiele brandstoffen is een enorme ruimtelijke opgave.

Samen met onze klanten gaan we de uitdaging aan om de uitstoot van CO2 te beperken en klimaatdoelstellingen te behalen. Zij de vakkennis, wij de benodigde Geo-expertise.

Omgevingswet

In 2022 worden de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, natuur, water en milieu samengebracht in één nieuwe wet. Dat levert kansen en consequenties op voor het bedrijfsleven, overheden, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

GeoExperts helpt hierop in te spelen met kennis van projectbegeleiding, ruimtelijke data en processen.

Basisregistraties

In het stelsel van basisregistraties hebben de BGT, BAG, WOZ, BRT, BRK en BRO een locatiegebonden karakter. DiS Geo (Doorontwikkeling in Samenhang) en ontwikkelingen naar Digital Twin met AI, maken dit werkveld zeer uitdagend.

Van databewerking tot het invoeren van informatiemanagement of verzorgen van implementaties, GeoExperts kan het.

Watermanagement

Watermanagement is waar een klein land groot in is en Nederland een wereldwijde faam geniet. Het in kaart hebben van risico's en gewenste ontwikkelingen voor watersystemen en waterkeringen vragen om adequate (geo)informatievoorziening.

Voor beheer en innovaties in dit werkveld houden wij ons met gedegen Geo-IcT en Geo-data kennis en processen bezig.

Assetmanagement

Geen mens kan zonder drinkwater en de economie valt volledig stil zonder energievoorziening. Daarom is het beheer van deze assets en constante innovatie cruciaal.

Wanneer moet een asset vervangen worden, welke verbeteringen zijn er mogelijk en kunnen we door middel van technologie zoals apps de continuïteit van deze noodzakelijke assets nog beter borgen?