<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stelsel van Basisregistraties

GeoExperts en het Stelsel van Basisregistraties

Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

Binnen de Geo-Informatie zijn verscheidene registraties niet meer weg te denken als kaartlagen voor het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken. Kortom, alle betrokkenen hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals:

  • Adressen
  • Persoonsgegevens
  • Bedrijfsnamen
  • Geo-Informatie

De overheid is drukdoende om de informatie van de basisregistraties up-to-date te krijgen en te houden, zodat de overheid weet waarover ze het heeft, dienstverlenend kan zijn en efficiënt met kosten om kan gaan. Om het stelsel aan informatie goed te benutten is slimme gegevensuitwisseling en waarborging van de juiste gegevens benodigd.

Dit vraagt om een samenhangende werking tussen alle gemeenten, alle provincies, alle waterschappen, alle zelfstandige bestuursorganen en overige organisaties met een publieke taak. De uitvloeiende doorontwikkeling (DiS-Geo) voor betere samenhang en het blijvend op orde houden van de basisregistraties vraagt om een gedegen aanpak.

GeoExperts denkt mee! De Doorontwikkeling in Samenhang en de Samenhangende Objecten Registraties zijn ontwikkelingen waar goede kennis noodzakelijk is om richting te kunnen geven aan de nieuwe ontwikkelingen. Ook doen AI en Locatiedata hier hun intrede. Kennisdeling en inzet van vooroplopende professionals is van groot belang.

Wil je weten wat onze experts voor jullie kunnen betekenen?

Kennismaken?
Dylan Nelson

Dylan Nelson
Accountmanager

E dylan.nelson@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Werkvelden GeoExperts

Energietransitie

De energievoorziening en het gebruik op onze aarde moet structureel anders. Het inpassen van meer duurzame energiebronnen als alternatief voor fossiele brandstoffen is een enorme ruimtelijke opgave.

Samen met onze klanten gaan we de uitdaging aan om de uitstoot van CO2 te beperken en klimaatdoelstellingen te behalen. Zij de vakkennis, wij de benodigde Geo-expertise.

Omgevingswet

In 2022 worden de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, natuur, water en milieu samengebracht in één nieuwe wet. Dat levert kansen en consequenties op voor het bedrijfsleven, overheden, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

GeoExperts helpt hierop in te spelen met kennis van projectbegeleiding, ruimtelijke data en processen.

Basisregistraties

In het stelsel van basisregistraties hebben de BGT, BAG, WOZ, BRT, BRK en BRO een locatiegebonden karakter. DiS Geo (Doorontwikkeling in Samenhang) en ontwikkelingen naar Digital Twin met AI, maken dit werkveld zeer uitdagend.

Van databewerking tot het invoeren van informatiemanagement of verzorgen van implementaties, GeoExperts kan het.

Watermanagement

Watermanagement is waar een klein land groot in is en Nederland een wereldwijde faam geniet. Het in kaart hebben van risico's en gewenste ontwikkelingen voor watersystemen en waterkeringen vragen om adequate (geo)informatievoorziening.

Voor beheer en innovaties in dit werkveld houden wij ons met gedegen Geo-IcT en Geo-data kennis en processen bezig.

Assetmanagement

Geen mens kan zonder drinkwater en de economie valt volledig stil zonder energievoorziening. Daarom is het beheer van deze assets en constante innovatie cruciaal.

Wanneer moet een asset vervangen worden, welke verbeteringen zijn er mogelijk en kunnen we door middel van technologie zoals apps de continuïteit van deze noodzakelijke assets nog beter borgen?