<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=252872870804880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Assetmanagement

Assetmanagement

Het managen van de assets van infrastructuren en objecten in de openbare ruimte is een belangrijke en informatie intensieve taak. Denk aan de distributienetwerken voor energie en data/telecom, transportleidingen en bijbehorende installaties, maar ook onze (spoor & water)wegen en (lucht)havens en de arealen beheerd door lokale overheden.

Het doel van assetmanagement is het zorg dragen voor de beschikbaarheid van de infrastructuren voor de primaire taken van het bedrijf of organisatie. Daartoe spelen zaken als beheer, incident management en risico management, en daarmee inspelen op een rol.

Locatie informatie speelt een cruciale rol binnen het assetmanagement en is een bekend terrein voor GeoExperts.

Denk hierbij aan vragen als:

  • Welke softwareoptimalisaties zijn mogelijk voor een beter beheer van onze assets?
  • Kunnen we samenwerkingsprocessen bevorderen door het (beter) gebruiken van Geo-data en mobiele apps?
  • Voldoet de data kwaliteit aan de te stellen eisen qua actualiteit, volledigheid, correctheid etc.?

Voor goed assetmanagement zijn actuele en correcte gegevens nodig die overzichtelijk ingedeeld zijn en daardoor gebruikt kunnen worden om het dagelijks beheer te ondersteunen. Ook is een slim ingerichte Geo-architectuur nodig om de beheer processen steeds meer geautomatiseerd te doen. Geo-data, systemen en applicaties zijn hiervoor belangrijk.

Met Geo-data is informatie vanuit de verschillende informatiesystemen te integreren en via aansprekende presentatiemogelijkheden breed beschikbaar te maken voor management en medewerkers. Daarmee draagt het significant bij aan een goed beheer en adequate besluitvorming processen op alle niveaus.

Schakel onze GIS-specialisten in voor:

  • Controle en analyses op assetdata voor correctheid en actualiteit
  • Geo-architectuur en GIS software vraagstukken binnen integrale asset informatievoorziening
  • Inrichten geo-data gebaseerde presentatieomgeving
  • Afstemmen BOR op de BGT
Kennismaken?
Dylan Nelson

Dylan Nelson
Accountmanager

E dylan.nelson@geoexperts.nl
T 088 643 8900


Werkvelden GeoExperts

Energietransitie

De energievoorziening en het gebruik op onze aarde moet structureel anders. Het inpassen van meer duurzame energiebronnen als alternatief voor fossiele brandstoffen is een enorme ruimtelijke opgave.

Samen met onze klanten gaan we de uitdaging aan om de uitstoot van CO2 te beperken en klimaatdoelstellingen te behalen. Zij de vakkennis, wij de benodigde Geo-expertise.

Omgevingswet

In 2022 worden de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, natuur, water en milieu samengebracht in één nieuwe wet. Dat levert kansen en consequenties op voor het bedrijfsleven, overheden, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

GeoExperts helpt hierop in te spelen met kennis van projectbegeleiding, ruimtelijke data en processen.

Basisregistraties

In het stelsel van basisregistraties hebben de BGT, BAG, WOZ, BRT, BRK en BRO een locatiegebonden karakter. DiS Geo (Doorontwikkeling in Samenhang) en ontwikkelingen naar Digital Twin met AI, maken dit werkveld zeer uitdagend.

Van databewerking tot het invoeren van informatiemanagement of verzorgen van implementaties, GeoExperts kan het.

Watermanagement

Watermanagement is waar een klein land groot in is en Nederland een wereldwijde faam geniet. Het in kaart hebben van risico's en gewenste ontwikkelingen voor watersystemen en waterkeringen vragen om adequate (geo)informatievoorziening.

Voor beheer en innovaties in dit werkveld houden wij ons met gedegen Geo-IcT en Geo-data kennis en processen bezig.

Assetmanagement

Geen mens kan zonder drinkwater en de economie valt volledig stil zonder energievoorziening. Daarom is het beheer van deze assets en constante innovatie cruciaal.

Wanneer moet een asset vervangen worden, welke verbeteringen zijn er mogelijk en kunnen we door middel van technologie zoals apps de continuïteit van deze noodzakelijke assets nog beter borgen?